Voorwaarden

Algemeen
Vliegen en muggen last is het product van Network bvba.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door Network bvba met een Koper van haar online aangeboden producten. De opdracht of bestelling van de Koper geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van Network bvba. Bijzondere voorwaarden of afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 1: Aanbiedingen 1.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mondelinge toezeggingen door Network bvba zijn niet bindend, tenzij deze door Network bvba schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2: Prijzen 2.1 De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief een bijdrage in de administratie, handeling- en verzendkosten. Deze bijdrage is € 9,95 incl. BTW, voor verzending binnen bepaalde de EUR  landen.

Wij verzenden uitsluitend naar EU landen: Nederland, Belgie, Duitsland, Frankrijk en Spanje.

De transportkosten boven 69,= euro dienen te worden betaald door de afnemer.
Network bvba houdt de prijzen van de website zo actueel mogelijk, echter aan de vermelding van de prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3: Koopovereenkomst 3.1 De overeenkomst van aankoop en verkoop van goederen wordt pas bindend voor Network bvba door haar schriftelijke E-mail bevestiging.
3.2 Elke met Network bvba aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Network bvba.
3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Network bvba bij de aanbieding verstrekt zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 4: Afspraken 4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Network bvba binden Network bvba niet, voor zover deze door Network bvba niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5: Leveringstermijnen 5.1 Het uitleveren van goederen via de transporteur geschiedt zodra het verschuldigde bedrag is betaals vian iDEL of bijgeschreven op de rekening van Network bvba. Voor de leveringstermijn is Network bvba afhankelijk van de transporteur.

5.2 Wanneer bestelde en betaalde goederen niet worden afgehaald door de koper, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 6: Garantie 6.1
Gedurende 24 maanden na levering verleent Network bvba aan de klant garantie op materiaal en of fabricagefouten van de producten welke bij normaal gebruik zijn ontstaan. Na deze 2 jarige garantie periode verleent Network bvba nog een extra 2 jarige garantie periode onder de voorwaarde dat de retour verzend kosten voor rekening zijn van de koper, het gerepareerde product wordt gratis tezamen geleverd met de eerstvolgende bestelling.

Network bvba verleent haar garantie niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabricagefouten.
6.2 Voor alle goederen en materialen die Network bvba niet zelf vervaardigt, verleent Network bvba dezelfde garantie voorwaarden.
6.3 Op de levensduur van batterijen wordt geen garantie verleend.
Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1 Network bvba is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van, A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: Daden of nalatigheden van de koper.
7.2 Network bvba is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen, voor zover ontstaan door grove schuld van Network bvba.
7.3 Network bvba zal geen bedrijfs- en/of gevolgschade van een koper vergoeden wanneer de schade is ontstaan als gevolg van het niet of slecht functioneren van het systeem.
7.4 Network bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet functioneren van de geleverde goederen.
Artikel 8: Overmacht 8.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Network bvba of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Network bvba, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Network bvba, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Network bvba overmacht op, die Network bvba ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
8.2 Network bvba is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 9.1 Zolang Network bvba geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Network bvba.
9.2 Network bvba heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
9.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10:  Retournering van goederen

10.1 Goederen kunnen binnen 14 dagen na aankoop worden geretourneerd na het sturen van een E-mail aan  info@bestrijding-vliegen-muggen.com.
10.2 De verzending dient voldoende te zijn gefrankeerd. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden geweigerd.

10.3 Een aanvraag voor het retourneren van goederen dient te worden gedaan via e-mailadres: verkoop@bestrijding-vliegen-muggen.com met een duidelijke omschrijving van de reden van het verzoek en een omschrijving van het eventuele probleem.
10.4 De kosten die met de verzending gemoeid zijn komen voor rekening van de koper.
10.5 Opdrachtgever heeft het recht de geleverde goederen te retourneren binnen 14 dagen na datum aankoop factuur, de kosten zijn voor rekening van de koper, de goederen dienen in originele verpakking en volledig met alle meegeleverde producten en toebehoren te worden teruggestuurd. Het bedrag zal na controle van alle retour gezonden producten en toebehoren worden overgemaakt door  Network bvba aan de opdrachtgever.
Artikel 11: Toepasselijk recht 11.1 Op alle door Network bvba gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing via de Rechtbank Antwerpen.
Artikel 12: Geschillen 12.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Belgische Rechtbank van de woon- c.q. vestigingsplaats van Network bvba, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Rechtbank Antwerpen daartoe wettelijk bevoegd is.